Xuất Ai Cập 21:24

Xuất Ai Cập 21:24 VIE2010

lấy mắt đền mắt, lấy răng đền răng, lấy tay đền tay, lấy chân đền chân
VIE2010: Kinh Thánh Hiệu Đính 2010 - Revised Vietnamese Bible
Share