Xuất Ai Cập 21:23

Xuất Ai Cập 21:23 VIE2010

Nhưng nếu có gây thương tổn thì con phải lấy mạng đền mạng
VIE2010: Kinh Thánh Hiệu Đính 2010 - Revised Vietnamese Bible
Share