Xuất Ai Cập 21:17

Xuất Ai Cập 21:17 VIE2010

Kẻ nào nguyền rủa cha hay mẹ mình sẽ bị xử tử.
VIE2010: Kinh Thánh Hiệu Đính 2010 - Revised Vietnamese Bible
Share