Xuất Ai Cập 21:14

Xuất Ai Cập 21:14 VIE2010

Nếu người nào chủ ý tấn công và cố ý giết người lân cận mình thì hãy lôi nó ra khỏi bàn thờ Ta mà giết đi.
VIE2010: Kinh Thánh Hiệu Đính 2010 - Revised Vietnamese Bible
Share