Xuất Ai Cập 21:13

Xuất Ai Cập 21:13 VIE2010

Tuy nhiên, nếu người đó không cố sát nhưng Đức Chúa Trời đã trao kẻ bị giết vào tay người đó thì Ta sẽ định cho con một chỗ để người đó ẩn náu.
VIE2010: Kinh Thánh Hiệu Đính 2010 - Revised Vietnamese Bible
Share