Xuất Ai Cập 21:12

Xuất Ai Cập 21:12 VIE2010

Kẻ nào đánh chết một người sẽ bị tử hình.
VIE2010: Kinh Thánh Hiệu Đính 2010 - Revised Vietnamese Bible
Share

Free Reading Plans and Devotionals related to Xuất Ai Cập 21:12