Xuất Ai Cập 21:1

Xuất Ai Cập 21:1 VIE2010

Đây là những luật lệ con phải truyền cho dân chúng
VIE2010: Kinh Thánh Hiệu Đính 2010 - Revised Vietnamese Bible
Share