Xuất Ai Cập 20:22

Xuất Ai Cập 20:22 VIE2010

Đức Giê-hô-va phán với Môi-se: “Con hãy nói với con dân Y-sơ-ra-ên rằng: ‘Chính các con đã thấy Ta từ trên trời tuyên phán.
VIE2010: Kinh Thánh Hiệu Đính 2010 - Revised Vietnamese Bible
Share