YouVersion Logo
Search Icon

Xuất Ai Cập 1

1
Dân Y-sơ-ra-ên được giải phóng khỏi ách nô lệ tại Ai Cập
(1:1 – 15:21)
Sự gia tăng dân số Y-sơ-ra-ên tại Ai Cập
1Đây là tên các con trai của Y-sơ-ra-ên đã theo Gia-cốp đến Ai Cập cùng với gia đình mình:#Sáng 46:8-27. 2Ru-bên, Si-mê-ôn, Lê-vi, và Giu-đa; 3Y-sa-ca, Sa-bu-lôn, và Bên-gia-min; 4Đan, Nép-ta-li, Gát, và A-se. 5Tất cả con cháu của Gia-cốp là bảy mươi người,#1:5 Một bản dịch cổ: bảy mươi lăm (Công vụ 7:14). còn Giô-sép thì đã ở tại Ai Cập rồi.
6Rồi Giô-sép, các anh em của ông và những người cùng thế hệ lần lượt qua đời. 7Con cháu Y-sơ-ra-ên sinh sôi nẩy nở rất nhanh; dân số gia tăng, lan tràn khắp xứ và trở nên vô cùng hùng mạnh.#Công 7:17.
Dân Y-sơ-ra-ên bị nô dịch nặng nề
8Bấy giờ có một vị vua mới lên ngôi cai trị Ai Cập, không biết đến Giô-sép.#Công 7:18. 9Vua nói với dân mình rằng: “Kìa, dân Y-sơ-ra-ên đông và mạnh hơn chúng ta. 10Nào! Chúng ta hãy đối xử khôn ngoan với họ; nếu không, dân số họ cứ gia tăng và một khi chiến tranh xảy đến, họ sẽ bắt tay với quân thù đánh lại chúng ta, rồi trốn ra khỏi xứ.”#Công 7:19. 11Vì vậy, người Ai Cập đặt các đốc công để hành hạ dân Y-sơ-ra-ên bằng những công việc nặng nề, bắt họ xây thành Phi-thom và Ram-se để làm kho tàng cho Pha-ra-ôn. 12Nhưng người Ai Cập càng hành hạ chừng nào, dân số Y-sơ-ra-ên càng gia tăng và lan rộng chừng nấy. Người Ai Cập lo sợ về dân Y-sơ-ra-ên 13nên bắt họ làm việc cực nhọc, 14khiến cuộc đời họ thêm đắng cay với bao công việc nặng nề như nhồi đất, làm gạch và đủ thứ việc đồng áng khác. Bất cứ việc gì người Ai Cập cũng bắt dân Y-sơ-ra-ên lao dịch nhọc nhằn.
Pha-ra-ôn muốn tiêu diệt dân Y-sơ-ra-ên
15Vua Ai Cập truyền cho các cô đỡ người Hê-bơ-rơ, một người tên Siếp-ra và một người tên Phu-a, 16rằng: “Khi đỡ đẻ cho các sản phụ Hê-bơ-rơ, hễ các ngươi thấy trên bàn sinh là con trai thì phải giết đi, còn con gái thì để cho sống.” 17Nhưng các cô đỡ kính sợ Đức Chúa Trời, không làm theo lệnh của vua Ai Cập, vẫn cứ để cho các bé trai sống. 18Vua Ai Cập gọi các cô đỡ đến và hỏi: “Sao các ngươi làm thế? Tại sao lại để cho các bé trai sống?” 19Các cô đỡ tâu rằng: “Vì đàn bà Hê-bơ-rơ không giống như đàn bà Ai Cập. Họ khỏe lắm, đã sinh trước khi cô đỡ đến.” 20Đức Chúa Trời ban ơn cho các cô đỡ; dân số Y-sơ-ra-ên gia tăng và họ trở nên rất hùng mạnh. 21Vì các cô đỡ có lòng kính sợ Đức Chúa Trời, nên Ngài làm cho nhà họ được thịnh vượng.#1:21 Trong nguyên tác từ “họ” là ngôi thứ ba, số nhiều, giống đực, nên có thể dịch: Ngài làm cho dân số Y-sơ-ra-ên gia tăng. 22Pha-ra-ôn truyền lệnh cho toàn thể dân chúng rằng: “Hãy ném tất cả con trai sơ sinh của người Hê-bơ-rơ xuống sông, còn con gái thì để cho sống.”#Công 7:19.

YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy