Ê-xơ-tê 2:1

Ê-xơ-tê 2:1 VIE2010

Sau các việc ấy, khi cơn giận của vua A-suê-ru đã nguôi thì vua nhớ lại Vả-thi, việc bà đã làm và sắc lệnh truất ngôi hoàng hậu của bà.
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Share