Truyền Đạo 10:2

Truyền Đạo 10:2 RVV11

Lòng người khôn ngoan hướng về điều phải, Còn lòng kẻ ngu dại hướng về điều trái.
RVV11: Revised Vietnamese Version Bible
Share

Free Reading Plans and Devotionals related to Truyền Đạo 10:2