Truyền Đạo 10:16

Truyền Đạo 10:16 RVV11

Khốn cho đất nước có vua còn quá trẻ, Và có các nhà lãnh đạo mới sáng đã lo tiệc tùng!
RVV11: Revised Vietnamese Version Bible
Share

Free Reading Plans and Devotionals related to Truyền Đạo 10:16