Phục Truyền Luật Lệ Ký 32:40

Phục Truyền Luật Lệ Ký 32:40 RVV11

Ta giơ tay lên trời Và công bố: ‘Ta sống vĩnh hằng!’
RVV11: Revised Vietnamese Version Bible
Share

Free Reading Plans and Devotionals related to Phục Truyền Luật Lệ Ký 32:40