Phục Truyền Luật Lệ Ký 32:29

Phục Truyền Luật Lệ Ký 32:29 RVV11

Nếu khôn ngoan họ sẽ hiểu điều nầy, Và ý thức được đến cuối cùng mình sẽ ra sao.
RVV11: Revised Vietnamese Version Bible
Share

Free Reading Plans and Devotionals related to Phục Truyền Luật Lệ Ký 32:29