Phục Truyền Luật Lệ Ký 32:19

Phục Truyền Luật Lệ Ký 32:19 RVV11

Đức Giê-hô-va thấy điều đó và từ bỏ họ Vì các con trai con gái Ngài đã chọc giận Ngài.
RVV11: Revised Vietnamese Version Bible
Share

Free Reading Plans and Devotionals related to Phục Truyền Luật Lệ Ký 32:19