Phục Truyền 17:14

Phục Truyền 17:14 VIE2010

“Khi anh em đã vào xứ mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời ban cho anh em, nhận làm cơ nghiệp và định cư trong xứ đó, thì anh em lại nói: ‘Chúng ta sẽ lập một vua cai trị chúng ta như các dân tộc chung quanh.’
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Share