Phục Truyền 11:9

Phục Truyền 11:9 VIE2010

và để anh em được sống lâu trên đất mà Đức Giê-hô-va đã thề ban cho tổ phụ anh em và cho dòng dõi họ, là xứ đượm sữa và mật.
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Share