Phục Truyền 11:4

Phục Truyền 11:4 VIE2010

cũng như những gì Ngài đã làm cho quân đội và ngựa xe Ai Cập khi chúng truy đuổi anh em. Giê-hô-va Đức Chúa Trời đã dùng nước của Biển Đỏ nhận chìm và tiêu diệt chúng cho đến ngày nay.
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Share