Đa-ni-ên 9:25

Đa-ni-ên 9:25 VIE2010

Vậy ngươi hãy biết và hiểu rằng từ khi lệnh phục hồi và xây lại Giê-ru-sa-lem cho đến khi Đấng Chịu Xức Dầu xuất hiện, thì được bảy tuần lễ và sáu mươi hai tuần lễ. Thành đó sẽ được xây lại, có đường phố và chiến hào, ngay trong thời kỳ khó khăn.
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Share