Đa-ni-ên 5:30

Đa-ni-ên 5:30 RVV11

Ngay đêm đó, Bên-xát-sa, vua Canh-đê, bị giết.
RVV11: Revised Vietnamese Version Bible
Share

Free Reading Plans and Devotionals related to Đa-ni-ên 5:30