Đa-ni-ên 5:27

Đa-ni-ên 5:27 RVV11

Tê-ken là: Vua đã bị đặt trên bàn cân và thấy kém thiếu.
RVV11: Revised Vietnamese Version Bible
Share

Free Reading Plans and Devotionals related to Đa-ni-ên 5:27