Đa-ni-ên 4:28

Đa-ni-ên 4:28 RVV11

Tất cả những việc đó đều xảy đến cho vua Nê-bu-cát-nết-sa.
RVV11: Revised Vietnamese Version Bible
Share

Free Reading Plans and Devotionals related to Đa-ni-ên 4:28