Đa-ni-ên 4:2

Đa-ni-ên 4:2 RVV11

Ta rất vui được chia sẻ cho các ngươi những dấu lạ phép mầu mà Đức Chúa Trời Chí Cao đã làm cho ta.
RVV11: Revised Vietnamese Version Bible
Share

Free Reading Plans and Devotionals related to Đa-ni-ên 4:2