Đa-ni-ên 10:16

Đa-ni-ên 10:16 VIE2010

Nầy có một vị mang hình dạng như các con trai loài người chạm đến môi tôi. Tôi liền mở miệng và nói được. Tôi thưa với vị đứng trước mặt tôi: “Thưa chúa, khải tượng đã làm tôi đau đớn và kiệt sức.
VIE2010: Kinh Thánh Hiệu Đính 2010 - Revised Vietnamese Bible
Share

Free Reading Plans and Devotionals related to Đa-ni-ên 10:16