Đa-ni-ên 10:15

Đa-ni-ên 10:15 VIE2010

Trong khi người nói với tôi những lời đó, tôi cúi mặt xuống đất và bị câm lặng.
VIE2010: Kinh Thánh Hiệu Đính 2010 - Revised Vietnamese Bible
Share

Free Reading Plans and Devotionals related to Đa-ni-ên 10:15