A-mốt 8:7

A-mốt 8:7 VIE2010

Đức Giê-hô-va lấy sự vinh hiển của Gia-cốp mà thề rằng: “Ta sẽ chẳng hề quên những việc làm của chúng!
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Share