A-mốt 8:12

A-mốt 8:12 VIE2010

Bấy giờ, chúng sẽ đi lang thang từ biển nầy đến biển khác, Từ phương bắc đến phương đông; Chúng chạy đi đây đó để tìm kiếm lời Đức Giê-hô-va Nhưng không tìm được.
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Share