A-mốt 1
VIE2010

A-mốt 1

1
Sự phán xét của Đức Chúa Trời đối với Y-sơ-ra-ên và các nước lân cận
(1:1 – 2:16)
1Lời của A-mốt, một trong những chủ trại nuôi chiên ở Thê-cô-a, nói về những điều mình thấy liên quan đến dân Y-sơ-ra-ên dưới thời Ô-xia, vua Giu-đa và dưới thời Giê-rô-bô-am, con trai Giô-ách, vua Y-sơ-ra-ên, hai năm trước trận động đất.#II Vua 15:1-7; II Sử 26:1-23; II Vua 14:23-29.
2Người nói:#Giôên 3:16.
“Từ Si-ôn, Đức Giê-hô-va gầm thét.
Từ Giê-ru-sa-lem, Ngài làm cho vang tiếng mình ra.
Những đồng cỏ của kẻ chăn chiên sẽ thảm sầu,
Đỉnh núi Cạt-mên sẽ khô héo.”
Lời tiên tri về án phạt dành cho Đa-mách, Ga-xa, Ty-rơ, người Ê-đôm và người Am-môn
3Đức Giê-hô-va phán:#Êsai 17:1-3; Giê 49:23-27; Xa 9:1.
“Vì tội ác của Đa-mách chồng chất thêm tội ác#1:3 Nn: gấp ba bốn lần.
Nên Ta không rút lại án phạt khỏi nó.
Vì nó đã lấy dụng cụ đập lúa bằng sắt
Mà đập Ga-la-át.
4Ta sẽ sai lửa đến trên nhà Ha-xa-ên
Để thiêu hủy các đền đài của Bên-ha-đát.
5Ta sẽ bẻ gãy then cửa thành Đa-mách;
Ta sẽ hủy diệt cư dân khỏi trũng A-ven
Và kẻ cầm cây trượng khỏi Bết Ê-đen;
Còn dân chúng A-ram sẽ bị lưu đày qua Ki-rơ”
Đức Giê-hô-va phán vậy.
6Đức Giê-hô-va phán:#Êsai 14:29-31; Giê 47:1-7; Êxê 25:15-17; Giôên 3:4-8; Sô 2:4-7; Xa 9:5-7.
“Vì tội ác của Ga-xa chồng chất thêm tội ác
Nên Ta không rút lại án phạt khỏi nó.
Vì nó đã bắt toàn bộ dân chúng đi đày,
Và nộp cho Ê-đôm.
7Ta sẽ sai lửa đến trên vách thành Ga-xa
Để thiêu hủy những đền đài của nó.
8Ta sẽ dứt cư dân khỏi Ách-đốt
Và kẻ cầm cây trượng khỏi Ách-ca-lôn.
Ta sẽ trở tay Ta chống lại Éc-rôn
Và phần sót lại của người Phi-li-tin sẽ chết”
Chúa Giê-hô-va phán vậy.
9Đức Giê-hô-va phán:#Êsai 23:1-18; Êxê 26:1–28:19; Giôên 3:4-8; Xa 9:1-4; Mat 11:21-22; Lu 10:13-14.
“Vì tội ác của Ty-rơ chồng chất thêm tội ác
Nên Ta không rút lại án phạt khỏi nó
Vì chúng đã nộp cả dân chúng cho Ê-đôm
Chẳng hề nhớ đến lời giao ước với anh em.
10Ta sẽ sai lửa đến trên vách thành Ty-rơ
Lửa sẽ thiêu hủy những đồn lũy của nó.”
11Đức Giê-hô-va phán:#Êsai 34:5-17; 63:1-6; Giê 49:7-22; Êxê 25:12-14; 35:1-15; Ápđia 1-14; Mal 1:2-5.
“Vì tội ác của Ê-đôm chồng chất thêm tội ác
Nên Ta không rút án phạt khỏi nó,
Vì nó đã dùng gươm đuổi theo anh em mình#1:11 Người Y-sơ-ra-ên có nguồn gốc từ Gia-cốp là em của Ê-sau, mà Ê-sau là tổ tiên của dân Ê-đôm.
Không chút xót thương;
Nó cứ giữ cơn giận mãi mãi,
Và nuôi thịnh nộ đến đời đời.
12Ta sẽ sai lửa đến trên Thê-man,
Lửa sẽ thiêu hủy những đồn lũy của Bốt-ra.”
13Đức Giê-hô-va phán:#Giê 49:1-6; Êxê 21:28-32; 25:1-7; Sô 2:8-11.
“Vì tội ác của con cái Am-môn chồng chất thêm tội ác
Nên Ta sẽ không rút án phạt khỏi nó.
Vì chúng đã mổ bụng phụ nữ mang thai của Ga-la-át
Để mở rộng biên cương mình.
14Ta sẽ châm lửa đốt vách thành Ráp-ba,
Lửa sẽ thiêu hủy những đồn lũy của nó
Giữa tiếng kêu la trong ngày chiến trận,
Giữa cơn gió lốc trong lúc phong ba.
15Vua và các quan chức của chúng
Sẽ cùng nhau bị lưu đày,”
Đức Giê-hô-va phán vậy.

© 2010 United Bible Societies. All rights reserved.


Learn More About Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010

Encouraging and challenging you to seek intimacy with God every day.


YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy.