Công vụ 7:1

Công vụ 7:1 VIE2010

Thầy tế lễ thượng phẩm hỏi Ê-tiên: “Có đúng như vậy không?”
VIE2010: Kinh Thánh Hiệu Đính 2010 - Revised Vietnamese Bible
Share