Công vụ 3:26

Công vụ 3:26 VIE2010

Đức Chúa Trời đã dấy Đầy Tớ Ngài lên và phái Ngài đến với anh em trước tiên, để ban phước cho anh em bằng cách khiến mỗi người trong anh em lìa bỏ đường lối gian ác của mình.”
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Share