Công vụ 3:16

Công vụ 3:16 VIE2010

Chính đức tin trong danh Ngài đã làm cho người mà anh em thấy và biết đây được vững mạnh. Chính danh Ngài và đức tin nơi Ngài đã khiến người nầy hoàn toàn khỏe mạnh như tất cả anh em đã thấy.
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Share