YouVersion Logo
Search Icon

Công vụ 2

2
Đức Thánh Linh giáng lâm
1Đến ngày lễ Ngũ Tuần, các môn đồ nhóm họp tại một chỗ.#Lê 23:15-21; Phục 16:9-11. 2Thình lình, có tiếng động từ trời đến như tiếng gió thổi ào ào, đầy khắp nhà môn đồ ngồi. 3Các môn đồ thấy những lưỡi như lưỡi lửa xuất hiện, tản ra và đậu trên mỗi người trong họ. 4Tất cả đều được đầy dẫy Đức Thánh Linh, bắt đầu nói các ngôn ngữ khác, theo như Thánh Linh cho họ nói.
5Bấy giờ có những người Do Thái sùng đạo từ các dân trong thiên hạ về, đang lưu trú tại Giê-ru-sa-lem. 6Khi nghe tiếng ấy, dân chúng kéo đến và sửng sốt vì mỗi người đều nghe các môn đồ nói tiếng bản xứ của mình. 7Họ rất ngạc nhiên và hỏi nhau: “Tất cả những người đang nói đó không phải là người Ga-li-lê sao? 8Vậy sao mỗi người chúng ta đều nghe họ nói tiếng bản xứ của mình? 9Nào người Bạt-thê, Mê-đi, Ê-la-mít, kẻ ở tại Mê-sô-pô-ta-mi, Giu-đê, Cáp-pa-đốc, Pông, A-si-a, 10Phi-ri-gi, Pam-phi-ly, Ai Cập, các vùng thuộc Li-by gần Sy-ren; nào du khách từ Rô-ma đến, 11cả người Do Thái hoặc người theo đạo Do Thái, người Cơ-rết và Ả-rập nữa, chúng ta đều nghe họ dùng ngôn ngữ chúng ta mà nói về những việc quyền năng của Đức Chúa Trời.” 12Mọi người đều kinh ngạc và bối rối, nói với nhau: “Việc nầy có nghĩa gì?” 13Nhưng có kẻ lại chế giễu rằng: “Họ say rượu mới rồi đó.”
Bài giảng của Phi-e-rơ
14Nhưng Phi-e-rơ đứng với mười một sứ đồ, lên tiếng nói với dân chúng: “Thưa anh em là người Do Thái và tất cả những người ở Giê-ru-sa-lem! Hãy biết rõ điều nầy và lắng tai nghe lời tôi nói: 15Những người nầy chẳng phải say như anh em tưởng đâu, vì bây giờ mới là chín giờ sáng!#2:15 Nn: giờ thứ ba ban ngày. 16Nhưng đây là điều Chúa đã phán qua nhà tiên tri Giô-ên:
17‘Đức Chúa Trời phán: Trong những ngày cuối cùng,
Ta sẽ đổ Thánh Linh Ta trên mọi xác thịt;
Con trai và con gái các ngươi sẽ nói tiên tri,
Thanh niên sẽ thấy khải tượng,
Và người già sẽ thấy chiêm bao.
18Phải, trong những ngày đó, Ta sẽ đổ Thánh Linh Ta trên các đầy tớ trai và gái Ta,
Và họ sẽ nói tiên tri;
19Ta lại sẽ làm các phép mầu ở trên trời,
Và dấu lạ ở dưới đất; tức là máu, lửa, và luồng khói;
20Mặt trời sẽ trở nên tối tăm,
Mặt trăng sẽ hóa ra máu,
Trước ngày vĩ đại và vinh quang của Chúa đến.
21Và ai cầu khẩn danh Chúa thì sẽ được cứu.’#Giôên 2:28-32 (LXX).
22Thưa đồng bào Y-sơ-ra-ên, xin hãy nghe tôi nói đây: Đức Chúa Jêsus người Na-xa-rét đã được Đức Chúa Trời xác chứng trước anh em bằng những việc quyền năng, các phép mầu và dấu lạ. Qua Ngài, Đức Chúa Trời đã thực hiện những điều đó giữa anh em như chính anh em đều biết rõ. 23Ngài đã bị phản nộp theo kế hoạch đã định và sự biết trước của Đức Chúa Trời, các ông đã mượn tay những kẻ gian ác#2:23 Nn: kẻ không có luật pháp; chỉ về dân ngoại. đóng đinh Ngài trên thập tự giá và giết đi.#Mat 27:35; Mác 15:24; Lu 23:33; Gi 19:18. 24Nhưng Đức Chúa Trời đã khiến Ngài sống lại, giải thoát Ngài khỏi nỗi thống khổ của sự chết, vì nó không thể cầm giữ Ngài được.#Mat 28:5-6; Mác 16:6; Lu 24:5. 25Bởi Đa-vít có nói về Ngài:
‘Tôi luôn thấy Chúa ở trước mặt tôi,
Vì Ngài ở bên phải tôi, nên tôi không hề bị rúng động.
26Do đó, lòng tôi vui vẻ, lưỡi tôi mừng rỡ,
Và thể xác tôi cũng sẽ an nghỉ trong hi vọng.
27Vì Chúa sẽ không bỏ linh hồn tôi nơi âm phủ,#2:27 Xem chú thích ở Mat 11:23.
Cũng không để cho Đấng Thánh của Ngài thấy sự hư nát.
28Chúa đã cho tôi biết con đường sự sống,
Cũng sẽ khiến tôi tràn đầy niềm vui trước mặt Ngài.’#Thi 16:8-11 (LXX).
29Thưa anh em, tôi có thể nói quả quyết với anh em rằng tổ phụ Đa-vít là người đã chết, được an táng và hiện nay ngôi mộ của người vẫn còn ở giữa chúng ta. 30Nhưng người là một nhà tiên tri, biết Đức Chúa Trời đã thề hứa rằng Ngài sẽ đặt một người thuộc dòng dõi người ngồi trên ngai mình.#Thi 132:11 (LXX). 31Do đó, người đã thấy trước và nói về sự sống lại của Đấng Christ rằng:
Ngài chẳng bị bỏ nơi âm phủ,
Thân thể Ngài chẳng thấy sự rữa nát.#Thi 16:10 (LXX).
32Đức Chúa Trời đã khiến Đức Chúa Jêsus nầy sống lại; tất cả chúng tôi đều làm nhân chứng về điều đó. 33Vậy sau khi đã được tôn cao ở bên phải Đức Chúa Trời và đã nhận lãnh lời hứa về Đức Thánh Linh từ nơi Cha, Ngài đổ Đức Thánh Linh ra như anh em đang thấy và nghe. 34Vì vua Đa-vít chẳng hề lên trời, nhưng chính người có nói:
‘Chúa đã phán với Chúa tôi rằng:
Hãy ngồi bên phải Ta,
35Cho đến khi nào Ta đặt các kẻ thù con làm bệ chân cho con.’#Thi 110:1.
36Vì thế, cả nhà Y-sơ-ra-ên hãy biết chắc chắn rằng Đức Chúa Jêsus nầy, Đấng mà anh em đã đóng đinh trên thập tự giá, đã được Đức Chúa Trời tôn làm Chúa và Đấng Christ.”
37Khi nghe điều ấy, lòng đau như cắt, họ liền hỏi Phi-e-rơ và các sứ đồ khác rằng: “Các anh ơi, chúng tôi phải làm gì đây?” 38Phi-e-rơ trả lời: “Hãy ăn năn, mỗi người phải nhân danh Đức Chúa Jêsus nhận báp-têm để được tha tội mình, rồi sẽ nhận lãnh quà tặng là Đức Thánh Linh. 39Vì lời hứa đó dành cho anh em, cho con cháu anh em, và cho tất cả mọi người ở xa, tức là tất cả những người mà Chúa là Đức Chúa Trời chúng ta sẽ kêu gọi.” 40Phi-e-rơ lại lấy nhiều lời làm chứng mà thúc giục họ rằng: “Anh em hãy cứu lấy mình thoát khỏi thế hệ gian tà nầy!” 41Vậy, những người tiếp nhận lời đó đều nhận báp-têm, và trong ngày ấy, có độ ba nghìn người thêm vào Hội Thánh.
Sự hiệp nhất và tình yêu thương của các tín hữu đầu tiên
42Các tín hữu chuyên tâm giữ lời dạy của các sứ đồ, mối thông công với anh em, lễ bẻ bánh, và sự cầu nguyện. 43Mọi người đều kính sợ vì có nhiều phép mầu và dấu lạ được thực hiện qua các sứ đồ. 44Tất cả tín hữu đều hiệp lại với nhau và lấy mọi vật làm của chung.#Công 4:32-35. 45Họ bán hết tài sản, của cải mình có mà phân phát cho nhau tùy theo nhu cầu của mỗi người. 46Ngày nào họ cũng chuyên tâm đến đền thờ; và từ nhà nầy đến nhà khác, họ bẻ bánh và dùng bữa cùng nhau với lòng vui vẻ, chân thành, 47ca ngợi Đức Chúa Trời và được ơn trước mặt mọi người. Mỗi ngày, Chúa thêm số người được cứu vào Hội Thánh.

Currently Selected:

Công vụ 2: VIE2010

Highlight

Share

Copy

None

Want to have your highlights saved across all your devices? Sign up or sign in

YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy