YouVersion Logo
Search Icon

II Các Vua 19

19
Lời tiên tri về sự giải cứu thành Giê-ru-sa-lem
(Ê-sai 37:1-7)
1Khi nghe tin ấy, vua Ê-xê-chia liền xé áo mình, mặc áo sô và đi vào đền thờ Đức Giê-hô-va. 2Vua sai quan quản lý cung điện là Ê-li-a-kim, thư ký Sép-na và các thầy tế lễ cao niên mặc áo sô đến gặp nhà tiên tri Ê-sai, con trai của A-mốt. 3Họ nói với ông: “Vua Ê-xê-chia nói thế nầy: ‘Hôm nay là ngày hoạn nạn, quở phạt, và ô nhục; như đàn bà đã đến lúc phải sinh con nhưng không đủ sức để sinh. 4Chắc Giê-hô-va Đức Chúa Trời ông đã nghe tất cả những lời của Ráp-sa-kê mà chủ hắn là vua A-si-ri đã sai đến để phỉ báng Đức Chúa Trời hằng sống, và Giê-hô-va Đức Chúa Trời ông sẽ trừng phạt chúng về những lời Ngài đã nghe. Vì vậy, xin ông dâng lời cầu nguyện cho những người còn sót lại đây.’”
5Khi các đầy tớ của vua Ê-xê-chia đến gặp Ê-sai 6thì Ê-sai nói với họ: “Các ông hãy về tâu lại với chủ mình rằng Đức Giê-hô-va phán thế nầy: ‘Đừng sợ những lời con đã nghe, là những lời mà các đầy tớ của vua A-si-ri xúc phạm đến Ta. 7Nầy, Ta sẽ đặt một thần linh trong nó, khiến nó nghe tin đồn mà rút quân về nước. Ta sẽ làm cho nó ngã chết dưới lưỡi gươm ngay tại xứ sở nó.’”
Sự đe dọa của San-chê-ríp
8Khi Ráp-sa-kê trở về thì gặp vua A-si-ri đang đánh thành Líp-na, vì ông được tin vua đã rời khỏi La-ki. 9Bấy giờ, vua A-si-ri được tin báo về Tiệt-ha-ca, vua Cút,#19:9 Cút là vùng đất phía nam Ai Cập, bao gồm nước Ê-thi-ô-pi và Su-đăng ngày nay. Vì vậy, có bản dịch là Ê-thi-ô-pi. rằng: “Kìa, vua ấy đang kéo quân ra giao chiến với bệ hạ.” Nghe thế, vua A-si-ri lại sai các sứ giả đến gặp Ê-xê-chia, và dặn rằng: 10“Các ngươi hãy nói với Ê-xê-chia, vua Giu-đa, rằng: ‘Đừng để Đức Chúa Trời, là Đấng mà ngươi tin cậy, lừa dối ngươi rằng Giê-ru-sa-lem sẽ không rơi vào tay vua A-si-ri đâu.’ 11Nầy, hẳn ngươi có nghe những gì các vua A-si-ri đã làm cho tất cả các nước, chúng đã bị tiêu diệt hoàn toàn. Còn ngươi, ngươi sẽ thoát được sao? 12Thần của các nước mà cha ông ta đã tiêu diệt, tức là các thần của Gô-xan, Ha-ran, Rết-sép, và người Ê-đen ở tại Tê-la-sa, có giải cứu họ được chăng? 13Vua của Ha-mát, vua của Ạt-bát, vua của các thành Sê-phạt-va-im, Hê-na, và Y-va ở đâu?”
Lời cầu nguyện của Ê-xê-chia
(Ê-sai 37:14-20)
14Ê-xê-chia nhận bức thư do các sứ giả trao tận tay. Đọc xong, vua liền lên đền thờ Đức Giê-hô-va, và trải thư ra trước mặt Đức Giê-hô-va. 15Ê-xê-chia cầu nguyện trước mặt Đức Giê-hô-va: “Lạy Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên! Ngài vẫn ngự trên các chê-ru-bim, chỉ một mình Ngài là Đức Chúa Trời của mọi vương quốc trên đất. Chính Ngài đã dựng nên trời và đất.#Xuất 25:22. 16Lạy Đức Giê-hô-va, xin nghiêng tai và nghe! Lạy Đức Giê-hô-va, xin mở mắt và xem! Xin nghe những lời mà San-chê-ríp gửi đến để phỉ báng Đức Chúa Trời hằng sống. 17Lạy Đức Giê-hô-va, các vua A-si-ri thật đã tàn phá các nước và đất đai của họ, 18ném các thần của họ vào lửa, vì chúng không phải là thần, mà chỉ là sản phẩm bằng gỗ và bằng đá do tay người làm ra, nên chúng đã bị hủy diệt. 19Vậy bây giờ, lạy Giê-hô-va Đức Chúa Trời của chúng con, xin giải cứu chúng con khỏi tay San-chê-ríp, để tất cả các vương quốc trên đất đều biết rằng chỉ một mình Giê-hô-va là Đức Chúa Trời.”
Lời tiên tri về sự thất bại của San-chê-ríp
20Ê-sai, con trai của A-mốt, sai người đến tâu với vua Ê-xê-chia rằng: “Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên phán: Ta đã nghe lời cầu nguyện của con về việc San-chê-ríp, vua A-si-ri. 21Đây là lời Đức Giê-hô-va phán về nó:
‘Trinh nữ Si-ôn
Khinh miệt ngươi, chế nhạo ngươi;
Con gái Giê-ru-sa-lem
Lắc đầu sau lưng ngươi.
22Ngươi phỉ báng và xúc phạm đến ai?
Ngươi đã lên giọng
Và ngước mắt tự cao chống lại ai?
Dám chống lại Đấng Thánh của Y-sơ-ra-ên sao!
23Ngươi đã dùng sứ giả mà phỉ báng Chúa.
Ngươi nói: “Với vô số chiến xa,
Ta lên các đỉnh núi cao,
Đến đỉnh cao chót vót của Li-ban;
Ta sẽ đốn những cây bá hương cao hơn hết,
Và những cây tùng tốt nhất của nó;
Ta sẽ đến chỗ xa hơn hết
Trong rừng cây rậm rạp.
24Ta đã đào giếng
Và uống nước nơi đất lạ;
Ta đã làm cạn khô mọi sông suối Ai Cập
Với đôi bàn chân của ta.”
25Có phải ngươi không hề nghe rằng
Ta đã định việc nầy từ lâu?
Những gì Ta đã hoạch định từ xa xưa,
Nay Ta khiến nó xảy ra,
Để ngươi biến các thành kiên cố
Ra những đống đổ nát hoang tàn.
26Cư dân các thành ấy phải bó tay,
Khiếp sợ và hổ thẹn;
Họ như cây cỏ ngoài đồng,
Giống như đám cỏ xanh,
Như cỏ non mọc trên mái nhà,
Khác nào lúa mì đã héo trước khi vươn lên.
27Nhưng Ta biết khi ngươi ngồi, lúc ngươi đứng,#19:27 Nguyên tác không có “lúc ngươi đứng”.
Khi ngươi ra, lúc ngươi vào;
Ngay cả khi ngươi điên cuồng chống lại Ta.
28Vì ngươi điên cuồng chống lại Ta,
Và lời ngạo mạn của ngươi đã thấu đến tai Ta,
Nên Ta móc khoen vào mũi ngươi,
Tra hàm thiếc vào miệng ngươi.
Ta sẽ khiến ngươi phải trở về
Theo con đường mà ngươi đã đến.’
29Hỡi Ê-xê-chia, đây là dấu hiệu cho con: Năm nay các con sẽ ăn sản vật tự mọc; năm thứ nhì ăn sản vật mọc lên do hạt giống tự rơi; nhưng đến năm thứ ba, hãy gieo và gặt, trồng nho và ăn trái. 30Những người trốn thoát của nhà Giu-đa còn sống sót sẽ tiếp tục đâm rễ ở dưới và ra trái ở trên. 31Vì sẽ có dân sót lại đi ra từ Giê-ru-sa-lem, và nhóm người trốn thoát ra từ núi Si-ôn. Lòng sốt sắng của Đức Giê-hô-va vạn quân sẽ thực hiện điều đó.
32Vì vậy, Đức Giê-hô-va phán về vua A-si-ri như sau: ‘Nó sẽ không vào được thành nầy, sẽ chẳng bắn vào đó một mũi tên nào, cũng chẳng dùng khiên hay đắp lũy mà tấn công thành. 33Nó sẽ theo con đường mình đã đến mà trở về, không vào thành nầy được đâu.’ Đức Giê-hô-va phán vậy. 34Vì Ta và vì Đa-vít, đầy tớ Ta, chính Ta sẽ bảo vệ và giải cứu thành nầy.”
Cái chết của San-chê-ríp
(Ê-sai 37:36-38)
35Ngay đêm ấy, một thiên sứ của Đức Giê-hô-va ra đánh giết một trăm tám mươi lăm nghìn người trong trại quân A-si-ri. Sáng hôm sau, người ta dậy sớm và thấy toàn là xác chết. 36San-chê-ríp, vua A-si-ri, rút quân về và ở tại Ni-ni-ve. 37Một hôm, vua San-chê-ríp đang cúi lạy thần của mình trong đền thờ Nít-róc thì các con trai của vua là A-tra-mê-léc và Sa-rết-se dùng gươm giết vua, rồi trốn sang xứ A-ra-rát. Con vua là Ê-sạt Ha-đôn lên kế vị.

Currently Selected:

II Các Vua 19: VIE2010

Highlight

Share

Copy

None

Want to have your highlights saved across all your devices? Sign up or sign in

YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy