II Sử Ký 6:35

II Sử Ký 6:35 RVV11

thì xin Chúa từ trên trời lắng nghe lời cầu nguyện nài xin của họ và thực thi công lý cho họ.
RVV11: Revised Vietnamese Version Bible
Share

Free Reading Plans and Devotionals related to II Sử Ký 6:35