II Sử Ký 36:8

II Sử Ký 36:8 VIE2010

Các việc khác của Giê-hô-gia-kim, những việc ghê tởm mà vua đã làm, và các việc có liên quan đến vua, tất cả đều được chép trong sách Các Vua Y-sơ-ra-ên và Giu-đa. Giê-hô-gia-kin, con vua, lên ngôi kế vị.
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Share