II Sử Ký 36:4

II Sử Ký 36:4 VIE2010

Sau đó, vua Ai Cập lập em Giô-a-cha là Ê-li-a-kim làm vua Giu-đa và Giê-ru-sa-lem, rồi đổi tên là Giê-hô-gia-kim. Vua Nê-cô bắt Giô-a-cha, anh của Giê-hô-gia-kim, đem về Ai Cập.
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Share

Free Reading Plans and Devotionals related to II Sử Ký 36:4