II Sử Ký 36:23

II Sử Ký 36:23 VIE2010

“Si-ru, vua Ba Tư tuyên bố như sau: ‘Giê-hô-va Đức Chúa Trời trên trời đã ban cho ta tất cả các vương quốc trần gian; chính Ngài bảo ta xây cất cho Ngài một đền thờ tại Giê-ru-sa-lem, thuộc xứ Giu-đa. Vậy, ai trong các ngươi là dân của Ngài hãy trở lên Giê-ru-sa-lem. Nguyện Giê-hô-va Đức Chúa Trời ở cùng người ấy!’”
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Share

Free Reading Plans and Devotionals related to II Sử Ký 36:23