II Sử Ký 36:20

II Sử Ký 36:20 VIE2010

Những ai còn sót lại không bị giết bằng gươm đều bị bắt đày sang Ba-by-lôn, và họ trở thành nô lệ cho vua và con cháu của vua, cho đến thời vương quốc Ba Tư cai trị.
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Share