II Sử Ký 36:16

II Sử Ký 36:16 VIE2010

Nhưng họ nhạo báng sứ giả của Đức Chúa Trời, xem thường lời Chúa và chế nhạo các nhà tiên tri của Ngài, cho đến khi cơn thịnh nộ của Đức Giê-hô-va nổi lên cùng dân Ngài, vô phương cứu chữa.
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Share