II Sử Ký 33:24

II Sử Ký 33:24 VIE2010

Các đầy tớ vua mưu phản và giết vua trong cung điện.
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Share