II Sử Ký 16:13

II Sử Ký 16:13 VIE2010

A-sa an giấc cùng các tổ phụ mình. Vua qua đời sau bốn mươi mốt năm trị vì.
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Share