II Sử Ký 14:6

II Sử Ký 14:6 VIE2010

Vua xây dựng các thành trì kiên cố trong đất Giu-đa vì đất nước được hòa bình. Trong thời kỳ nầy không có chiến tranh vì Đức Giê-hô-va ban cho vua được nghỉ ngơi.
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Share

Free Reading Plans and Devotionals related to II Sử Ký 14:6