II Sử Ký 14:1

II Sử Ký 14:1 VIE2010

A-bi-gia an giấc cùng tổ phụ mình và được an táng trong thành Đa-vít. Thái tử A-sa lên ngai kế vị. Trong thời trị vì của vua nầy, xứ sở được hòa bình mười năm.
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Share