I Tê-sa-lô-ni-ca 5:27

I Tê-sa-lô-ni-ca 5:27 VIE2010

Nhân danh Chúa, tôi yêu cầu anh em hãy đọc thư nầy cho tất cả anh em được nghe.
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Share