I Sa-mu-ên 23:9

I Sa-mu-ên 23:9 VIE2010

Nhưng khi Đa-vít biết rằng Sau-lơ mưu toan hại mình, thì ông nói với thầy tế lễ A-bia-tha: “Hãy đem ê-phót đến đây.”
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Share