I Sa-mu-ên 23:15

I Sa-mu-ên 23:15 VIE2010

Đa-vít thấy Sau-lơ đã kéo quân ra để săn đuổi mạng sống mình thì ở lại Hô-rết thuộc hoang mạc Xíp.
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Share