I Các Vua 22:54

I Các Vua 22:54 VIE2010

Vua phục vụ và thờ lạy Ba-anh, chọc giận Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên, như cha vua đã làm.
VIE2010: Kinh Thánh Hiệu Đính 2010 - Revised Vietnamese Bible
Share