I Các Vua 17:14

I Các Vua 17:14 VIE2010

Vì Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên phán: ‘Bột sẽ không hết trong vò, và dầu sẽ không thiếu trong bình, cho đến ngày Đức Giê-hô-va ban mưa xuống đất.’”
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Share