I Các Vua 17:12

I Các Vua 17:12 VIE2010

Bà góa đáp: “Tôi chỉ Giê-hô-va Đức Chúa Trời hằng sống của ông mà thề, tôi không có bánh, chỉ còn một nắm bột trong vò và một chút dầu trong bình. Nầy, tôi lượm hai khúc củi, rồi nấu cho tôi và con trai tôi; khi ăn xong, chúng tôi sẽ chết.”
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Share