I Cô-rinh-tô 10:18

I Cô-rinh-tô 10:18 VIE2010

Hãy xem dân Y-sơ-ra-ên theo huyết thống: Chẳng phải những người ăn thịt sinh tế đã dự phần với bàn thờ đó sao?
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Share